Odbori

Občni zbor

Je najvišji organ društva, ki voli in razrešuje vse organe društva, ki jih določajo ta pravila. Sestavljajo ga vsi člani društva. Sesestaja se na rednih ali izrednih sejah. Redno sejo občnega zbora sklicuje predsednik društva najmanj enkrat letno. Redni občni zbor z volilno sejo pa vsake štiri leta. Izredno sejo občnega zbora skliče izvršni odbor na lastno pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na pobudo 10% članov društva.

 

Izvršni odbor

Je izvršilni organ občnega zbora. Sestavljajo ga 7 (sedem) članov, ki izmed sebe izvolijo podpredsednika. Po položaju je predsednik društva tudi predsednik izvršnega odbora. Člane izvršnega odbora se voli za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.


Izvršni odbor v mandatnem obdobju 2021-2025 sestavljajo: Karmen Vogrič, Bojana Kurinčič, Igor Miljavec, Metoda Likar, Freddy Celec, Anja Uršič in Irena Mihelj

 

Nadzorni odbor

Sestavljajo ga predsednik in dva člana, od katerih mora biti vsaj eden strokovnjak s področja finančno materialnega poslovanja. Predsednika in člane nadzornega odbora voli občni zbor za dobo štirih let. Člani nadzornega odbora so lahko ponovno izvoljeni. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora. Na seje izvršnega odbora pa mora biti vabljen predsednik nadzornega odbora. Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru in mu mora o svojem delu poročati na vsaki redni seji.


Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2021-2025 sestavljajo. Nadja Knez (predsednica), Tomislav Krže in Sonja Jež

 

Disciplinska komisija

Sestavljajo jo predsednik, namestnik in trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Disciplinska komisija vodi postopek ugotavljanja kršitev članov ter delavcev strokovne službe in izreka ukrepe. Za svoje delo je odgovorna občnemu zboru. Društvo ima še delovna telesa oziroma komisije, ki jih po potrebi ustanovi in imenuje izvršni odbor društva.


Disciplinsko komisijo v mandatnem obdobju 2021-2025 sestavljajo: Karmen Vogrič (predsednica), Katja Škapin, Jadran Marinič, Suzana Kumar in Vida Batistič.

 

Predsednik društva

Predstavlja in zastopa društvo v skladu s pravili društva. Odgovoren je za javnost dela društva in obveščanje članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Za predsednika društva je bil v mandatnem obdobju 2021-2025 izvoljen Igor Miljavec.

 

Strokovni delavci društva

Društvo lahko ima enega ali več strokovnih delavcev, ki jih lahko, v skladu z delovno pravno zakonodajo, sprejme v delovno razmerje izvršni odbor in z njim sklene pogodbo o zaposlitvi. Kandidati za strokovne delavce morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni v sistemizaciji. Strokovni delavci so za svoje delo odgovorni izvršnemu odboru.

 

Člani skupščine Zveze slepih in slabovidnih Slovenije:

  • Irena Mihelj, Darjo Vogrič, Anja Uršič

 

Člani disciplinske komisije Zveze slepih in slabovidnih Slovenije:

  • Zvonka Leban
nazaj